Sheridan Triangle, David Sheridan Plaza, The Bronx,